JLC Horeca B.V.Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
2 Opdrachtnemer: HORECAZAAKKOPEN.NL

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door op¬drachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Opdrachtgever doet, indien aanwezig, afstand van een toepasselijkheidsverklaring van eigen algemene voorwaarden.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. Een opdracht komt tot stand met de opdrachtnemer als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor een laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk geen informatie te zullen achterhouden welke ten behoeve van de juiste uitvoering van de aan opdrachtnemer verleende opdracht noodzakelijk en/of wenselijk is.
4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdracht¬gever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

Artikel 6 Honorarium
1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dien overeenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
2. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
Artikel 7 Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 11.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvul¬lende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
6. Indien betalingen niet binnen de hiervoor bedoelde termijn worden gedaan dan kan opdrachtnemer haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten totdat de betaling is gedaan. Hiervan zal opdrachtnemer tijdig en schriftelijk mededeling doen aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer wordt door opdrachtgever uitdrukkelijk gevrijwaard voor schade, die ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 8 Financiële gevolgen bij tussentijdse beëindiging en bij het te behalen resultaat na beëindiging opdracht
1. In de overeenkomst zullen de financiële gevolgen van een gewijzigde, een niet gerealiseerde of een tussentijdse beëindigde opdracht desgewenst zijn geregeld. Indien ter zake geen specifieke regeling in de overeenkomst is opgenomen, is het navolgende van toepassing:
2. Wanneer tussentijdse beëindiging van de overeenkomst plaatsvindt, hetzij op initiatief van de opdrachtgever, zonder dat opdrachtnemer daartoe dringende redenen heeft gegeven, hetzij op initiatief van opdrachtnemer in verband met buiten haar invloedsfeer liggende oorzaken welke in alle redelijkheid tot beëindiging van de onderhavige opdracht door opdrachtnemer mogen leiden, is opdrachtnemer gerechtigd om alle door haar gewerkte uren (tot en met een opzegtermijn van één maand) op basis van de door haar gebruikelijk gehanteerde uurtarieven in rekening te brengen, vermeerderd met de resultaatafhankelijke fee/vergoeding voor zover deze van de oorspronkelijke overeenkomst deel uitmaakt.
3. Onder de in deze bedoelde buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer liggende oorzaken vallen, naast overmacht, onder meer:
a. beleids- en competentiegeschillen tussen de bestuursorganen van de betrokken onderneming of instelling van opdrachtgever;
b. foutieve of onvoldoende informatievoorziening of onvoldoende medewerking door of vanwege de opdrachtgever en/of andere betrokkenen, tussentijdse wijziging van inzicht ten aanzien van de gewenstheid van de betreffende opdracht e.d.
4. De opdrachtgever is eveneens het/de met opdrachtnemer overeengekomen honorarium/resultaatafhankelijke fee/vergoeding verschuldigd indien het beoogde resultaat weliswaar tot stand komt na het einde van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst, doch deze beëindiging het gevolg is van activiteiten van de opdrachtgever die opdrachtnemer bij het vervullen van haar opdracht hebben belemmerd of haar werkzaamheden hebben doorkruist c.q. de exclusiviteit van de betrokken opdracht hebben aangetast, dan wel – ongeacht de reden voor de beëindiging – wanneer de totstandkoming van het beoogde resultaat verband houdt met de door opdrachtnemer verstrekte diensten gedurende de overeenkomst. Dit verband wordt behoudens het tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien het resultaat tot stand komt binnen vierentwintig maanden na het einde van de overeenkomst.
5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan is het/de aan opdrachtnemer toekomende honorarium/resultaatafhankelijke fee/vergoeding terstond opeisbaar, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuur¬bedrag dienen schriftelijk binnen 20 dagen na de verzenddatum van de stuk¬ken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 20 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 10 Leveringstermijn
1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot het bedrag voor de aan opdrachtnemer verschuldigde honoraria met uitzondering van de resultaatafhankelijke fee/vergoeding; bij opdrachten met een langere looptijd is deze aansprakelijkheid bovendien beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van de declaraties.
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van opschorting van werkzaamheden door opdrachtnemer omdat de opdrachtgever haar financiële verplichtingen jegens opdrachtnemer niet is nagekomen.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van opschorting van werkzaamheden door opdrachtnemer omdat opdrachtgever haar financiële verplichtingen jegens opdrachtnemer niet is nagekomen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor derden, die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, noch in geval van toerekenbare tekortkoming, noch in geval van een onrechtmatige daad van die derde.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van derden.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer.
7. De in lid 1 van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

Artikel 12 Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop op¬drachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

HORECAZAAKKOPEN.NL